Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Erosweetes.com, hierna te noemen Erosweetes, gevestigd te Alkmaar; wederpartij-de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij Erosweetes partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Erosweetes zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Erosweetes eerst dan nadat Erosweetes deze schriftelijk heeft aanvaard.

Overeenkomst
a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen.
b. Door te bestellen komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet tevreden bent over uw bestelling dan kunt u tot 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen of diensten uw bestelling retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.
c. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

Prijzen
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
b.Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: iDeal, Paypal.
d. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op onze rekening.
e. Een bestelling hoeft pas door ons uitgeleverd te worden als een betaling van de bestelde producten door ons ontvangen is.

Levering en verzendkosten
a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.
c. Bestellingen worden verzonden via
een pakketdienst.
d. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.
e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).
f. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

Retourzenden en/of ruilen
a. U bent gerechtigd om binnen 7 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
b. Het ruilen van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 7 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij opnieuw verzendkosten plus € 2,50 administratiekosten in rekening.
c. Na de periode van 7 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.
d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen: Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd; De verpakking van het artikel is geopend of het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

Vervoer en risico
De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door ons bepaald. Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Erosweetes hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat Erosweetes zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Erosweetes deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. Erosweetes heeft in geval van weigering van de te leveren en verkochte zaken het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Reclame of klachten
Door te bestellen komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet tevreden bent over uw bestelling dan kunt u tot 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen of diensten uw bestelling retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid
a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod,natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
c. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Incassokosten
Erosweetes is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt. Erosweetes berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van € 75,-

Ontbinding
Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Erosweetes schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Erosweetes een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De wederpartij kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de wederpartij zelf in verzuim is.

Diverse bepalingen
Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met Erosweetes aangaat is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Erosweetes om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de wederpartij.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
erosweetes
  • iDeal
© 2011 - 2024 WWW.EROSWEETES.COM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel